TIn vui: Từ ngày 1/7/2024, 2 nhóm đối tượng này được hưởng mức lương cao hơn mặt bằng chung khi cải cách tiền lương, ai cũng nên biết sớm

Nhóm công chức, viên chức này sẽ được hưởng mức lương cao hơn mặt bằng chung khi thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2024.

Từ 1/7/2024, dự kiến tiền lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30% (bao gồm cả lương cơ bản và phụ cấp). Theo lộ trình tăng lương, mức lương này sẽ tiếp tục tăng thêm bình quân khoảng 7% hằng năm từ năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết khi thực hiện cải cách tiền lương là lương viên chức, nhất là viên chức giáo dục và viên chức y tế sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác. Nguyên nhân là do chúng ta đang thực hiện cải cách chính sách tiền lương gắn với việc thực hiện nghị quyết về phát triển căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, y tế.

Khi cải cách tiền lương, viên chức y tế và giáo dục sẽ được hưởng mức lương cao hơn mặt bằng chung.

Khi cải cách tiền lương, viên chức y tế và giáo dục sẽ được hưởng mức lương cao hơn mặt bằng chung.

Theo đó, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phần phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo có đề cập đến nội dung như sau: “Có chế độ ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Việc tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải trên cơ sở đánh giá năng lực, đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả công tác. Có chế độ ưu đãi và quy định tuổi nghỉ hưu hợp lý đối với nhà giáo có trình độ cao; có cơ chế miễn nhiệm, bố trí công việc khác hoặc kiên quyết đưa ra khỏi ngành đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng”.

Trong khi đó, Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới với nội dung: “Thực hiện đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế. Xác định bậc lương khởi điểm phù hợp với thời gian đào tạo. Có các chính sách đủ mạnh để khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở, các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và trong các lĩnh vực y tế dự phòng, pháp y, tâm thần, lao, phong…”.

Ngoài ra, đợt dịch Covid-19 đi qua càng cho thấy rằng đời sống của đội ngũ cán bộ giáo dục và y tế cần được quan tâm và nâng cao hơn nữa.

Để thực hiện chính sách cải cách tiền lương cho viên chức ngành y tế và giáo dục, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, điều chỉnh hỗ trợ để đảm bảo tăng tiền lương (bao gồm phụ cấp) tương ứng với yêu cầu và vị trí làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc hai ngành này. Như vậy sẽ đảm bảo được mặt bằng tiền lương chung của cán bộ, công chức, viên chức vừa thực hiện ưu đãi đối với ngành giáo dục và y tế.