Chi tiết 5 bảng lương mới nhất năm 2024 sau cải cách tiền lương

Việc cải cách tổng thể chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ 1/7/2024 sẽ dẫn đến nhiều thay đổi về bảng lương, mức lương

Chi tiết 5 bảng lương mới năm 2024 sau cải cách tiền lương 

Dựa trên tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW vào năm 2018 của Bộ Chính trị, đã đưa ra nội dung cải cách với các cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo đó xây dựng 5 bảng lương mới trong năm 2024, cụ thể áp dụng từ 1/7/2024 như sau:

1. Một bảng lương chức vụ dành cho cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo do bầu cử và bổ nhiệm trong cả hệ thống chính trị, từ cấp Trung ương đến cấp xã.

2. Một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ dành cho các ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

3. Một bảng lương dành cho sĩ quan trong quân đội và sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ trong công an. Bảng lương này được chia theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm/cấp hàm.

4. Một bảng lương dành cho đối tượng là quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật trong công an.

5. Một bảng lương dành cho đối tượng là công nhân, quốc phòng công nhân trong công an.

 

tiền lương sẽ dẫn đến nhiều thay đổi trong mức lương, bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc điểm nổi bật của các bảng lương sau cải cách tiền lương

1. Bảng lương chức vụ lãnh đạo

– Thể hiện được thứ bậc chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

– Giữ chức vụ nào thì hưởng lương của chức vụ lãnh đạo đó, nếu giữ nhiều chức vụ thì chỉ hưởng mức lương chức vụ cao nhất trong số các mức lương chức vụ được hưởng.

– Các cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo tương đương thì được hưởng mức lương chức vụ như nhau.

– Chức vụ của lãnh đạo cấp trên phải có mức lương cao hơn của chức vụ lãnh đạo cấp dưới.

Đáng nói, sẽ không phân loại Bộ, ngành, ban, Ủy ban và tương đương ở Trung ương mà quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương nhau ở Trung ương.

2. Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ 

Mỗi ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp vẫn có nhiều bậc lương trong đó:

– Xây dựng một mức lương như nhau cho các vị trí có cùng mức độ phức tạp của công việc.

– Khi vị trí việc làm có điều kiện lao động cao hơn thì hưởng thêm phụ cấp theo nghề.

Ngoài ra, chính sách tiền lương mới dự kiến cũng sẽ mở rộng quan hệ tiền lương từ việc gồm 10 bậc lương với hệ số lương bậc lương thấp nhất là 2,34 lên 12 bậc lương với hệ số thấp nhất của bậc 1 là 2,68.

Cơ cấu tiền lương của công chức từ 1/7

Tại Nghị quyết 27, Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xác định các yếu tố cụ thể trong việc thiết kế 5 bảng lương mới năm 2024 gồm:

– Mức lương cơ sở, hệ số lương đang được áp dụng để tính lương cán bộ, công chức, viên chức và lao động cùng phụ cấp sẽ bị bãi bỏ. Thay vào đó, sẽ thực hiện xếp lương theo con số cụ thể.

– Cơ cấu của bảng lương mới sẽ gồm:

Lương = 70% lương cơ bản + 30% các khoản phụ cấp + tiền thưởng (10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Theo đó, không chỉ mức lương cơ bản của các cán bộ, công chức, viên chức và chế độ phụ cấp của các đối tượng này được cải cách mà cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ được hưởng thêm các khoản dưới đây gồm:

– Phụ cấp kiêm nhiệm: Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù.

– Phụ cấp theo nghề gồm có những khoản phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm…

– Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn gồm các khoản phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Bổ sung thêm phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.