‼️Hưng Yên‼️ K.inh h.oàng n.ữ s.inh bị bạn dùng 🔪 r.ạch n.át mặt 🥶🥶

‼️Yên Mỹ – Hưng Yên‼️
Nữ sinh bị bạn dùng 🔪l.a.m r/ạ/c/h m/ặ/t
Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu…

Ảnh không che

Đây là link FB đứa rạch https://www.facebook.com/profile.php?id=100039326191956