ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟷 ʙị ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟸 đâᴍ ᴄʜếᴛ sᴀᴜ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ

ᴅᴏ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟷 ʜẹɴ ɢặᴘ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟸 để ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ, ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ʙị đâᴍ ᴄʜếᴛ.
ɴɢàʏ 𝟽-𝟹, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ ᴏɴʟɪɴᴇ, ôɴɢ ʟưᴜ ᴛʀᴜɴɢ ᴅũɴɢ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ʙìɴʜ, ᴛʜị xã ᴀɴ ᴋʜê (ɢɪᴀ ʟᴀɪ), xáᴄ ɴʜậɴ ᴠụ ᴍộᴛ ɴữ sɪɴʜ ʙị đâᴍ ᴄʜếᴛ ᴅᴏ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ.

𝟸𝟷ʜ ɴɢàʏ 𝟼-𝟹, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ʙìɴʜ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴍấᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự xảʏ ʀᴀ ᴛʀướᴄ ᴛʀườɴɢ ᴍẫᴜ ɢɪáᴏ sơɴ ᴄᴀ, ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ʙìɴʜ.

ʜậᴜ ǫᴜả ʟà ᴇᴍ ɴɢọᴄ ʜ. (𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ), ᴛʀú ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ʙìɴʜ, ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟷ᴀ𝟼 ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀãɪ, ᴛʜị xã ᴀɴ ᴋʜê, ʙị đâᴍ ᴄʜếᴛ.

Đếɴ sáɴɢ 𝟽-𝟹, ɢɪᴀ đìɴʜ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟễ ᴛᴀɴɢ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ʜ.. sᴀᴜ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀᴜ ʟòɴɢ, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, ᴄʜɪᴀ ʙᴜồɴ ᴄùɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴇᴍ.

ᴛʜᴇᴏ xáᴄ ᴍɪɴʜ ʙướᴄ đầᴜ, ɴɢườɪ ɢâʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀᴜ ʟòɴɢ ʟà ᴍɪɴʜ ᴛ. (𝟷𝟿 ᴛᴜổɪ), ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟸ᴀ𝟷 ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ʏ Đôɴ, ʜᴜʏệɴ Đăᴋ ᴘơ, ᴛỉɴʜ ɢɪᴀ ʟᴀɪ.

ᴅᴏ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ᴛốɪ 𝟼-𝟹 ᴛ. ᴠà ʜ. ʜẹɴ ɢặᴘ ɴʜᴀᴜ ᴛʀướᴄ ᴛʀườɴɢ ᴍẫᴜ ɢɪáᴏ sơɴ ᴄᴀ để ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ.

ᴛạɪ đâʏ ʜᴀɪ ʙêɴ xảʏ ʀᴀ xô xáᴛ, ᴛ. ᴅùɴɢ ᴠậᴛ ɴʜọɴ đâᴍ ɴʜɪềᴜ ɴʜáᴛ ᴠàᴏ ɴɢườɪ ʜ.. sᴀᴜ đó ʜ. đượᴄ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đɪ ᴄùɴɢ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ đã ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ᴛʜị xã ᴀɴ ᴋʜê.

ᴛ. sᴀᴜ đó đã ᴛʀìɴʜ ᴅɪệɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ʜɪệɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ đã đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ɢɪᴀ ʟᴀɪ ᴛʜụ ʟý.