ɢɪếᴛ ɴɢườɪ, ʟàᴍ ɴʜụᴄ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ, ᴄʜủ ᴄơ sở ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴛʀốɴ ᴛʀᴜʏ ɴã ᴠẫɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴏáᴛ

ᴄʜɪềᴜ 𝟽/𝟹, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ʙắᴛ đượᴄ ᴘʜạᴍ ɴɢọᴄ ᴛɪêɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟺 ɴɢụ xã ʜàɴʜ Đứᴄ, ʜᴜʏệɴ ɴɢʜĩᴀ ʜàɴʜ, ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ) ᴛừɴɢ ʙị ᴛʀᴜʏ ɴã đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄᴀɴ ᴛộɪ ‘ɢɪếᴛ ɴɢườɪ’ ᴠà ‘ʟàᴍ ɴʜụᴄ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ’ ᴋʜɪ đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ đᴀɴɢ ʟẩɴ ᴛʀốɴ ᴛạɪ ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ, ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴛɪêɴ ᴍở ᴄơ sở ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ʜᴏàɴɢ ɢɪᴀ (ở xã ɴɢʜĩᴀ ᴛʜươɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴛư ɴɢʜĩᴀ, ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ) ᴠà ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛᴜʏểɴ ɴʜɪềᴜ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛừ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴠề đâʏ.

ᴛʀướᴄ đâʏ, đườɴɢ ᴅâʏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴄủᴀ ᴛɪêɴ ở địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ. ǫᴜᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄơ sở ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ ɴʜɪềᴜ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ɢâʏ áɴ đáɴʜ đậᴘ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ.

ɴɢᴏàɪ ᴠɪệᴄ sử ᴅụɴɢ số ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄũ, ᴛɪêɴ ᴄùɴɢ đồɴɢ ʙọɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴘʜạᴍ ᴄôɴɢ Đạᴛ ᴅụ ᴅỗ, ʟừᴀ ᴇᴍ ɢáɪ ᴋʜáᴄ ở ᴠùɴɢ ᴄᴀᴏ ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ ᴠề ǫᴜáɴ éᴘ ʟàᴍ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ᴛɪêɴ ɢɪᴀᴏ Đạᴛ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʀôɴɢ ᴄᴏɪ, ǫᴜảɴ ʟý ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ɴữ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴛạɪ ᴘʜòɴɢ ᴠà ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴄʜở ɴʜâɴ ᴠɪêɴ đɪ ʙáɴ ᴅâᴍ ᴄʜᴏ ᴋʜáᴄʜ ở ᴋʜáᴄʜ sạɴ. ᴛấᴛ ᴄả ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ᴋʜáᴄʜ ᴛʀả ᴘʜụᴄ ᴠụ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ đềᴜ ʙị ᴛɪêɴ ᴛịᴄʜ ᴛʜᴜ ʟạɪ. ᴋʜɪ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴋʜôɴɢ ᴄʜịᴜ ʙáɴ ᴅâᴍ ᴄʜᴏ ᴋʜáᴄʜ ᴛʜì ʙị ᴛɪêɴ ᴠà Đạᴛ đáɴʜ đậᴘ, đᴇ ᴅọᴀ.

Đốɪ ᴛượɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ᴛɪêɴ.

ᴛừ ᴄầᴜ ᴄứᴜ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ đã ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ʜᴏàɴɢ ɢɪᴀ, ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟾 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ɴữ ʙị ɴʜốᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ, ᴛʀêɴ ᴅᴀ ᴛʜịᴛ ᴄòɴ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴍớɪ ʙị đáɴʜ ᴠàɪ ɴɢàʏ.

ᴛʀᴏɴɢ số ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄó ᴇᴍ ʜồ ᴛʜị ɴ. (ở ʜᴜʏệɴ ᴛʀà ʙồɴɢ); ᴇᴍ Đɪɴʜ ᴛʜị ǫ., (ở ʜᴜʏệɴ sơɴ ᴛâʏ). ǫ. ᴋể đã ʙị đưᴀ ᴠàᴏ ᴘʜòɴɢ ʀɪêɴɢ ᴠà ᴍộᴛ số ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴋʜáᴄ ʀồɪ đáɴʜ đậᴘ ᴋʜôɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴛɪếᴄ.

ɴạɴ ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ ᴛêɴ ʟà ɴɢô ᴛʜị ᴛ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟺, ɴɢụ ᴛỉɴʜ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế) ᴛʜờɪ đɪểᴍ đó ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴋʜắᴘ ɴɢườɪ ʙầᴍ ᴅậᴘ, ᴛʜâᴍ ᴛíᴍ ʙởɪ ᴄáᴄ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ sᴀᴜ ɴʜữɴɢ ʟầɴ ᴛʀᴀ ᴛấɴ ᴋɪɴʜ ʜᴏàɴɢ ʙằɴɢ ᴄʜíᴄʜ đɪệɴ, ᴅᴀᴏ, ɢậʏ… ᴋể ᴇᴍ ʙị ᴛʀᴀ ᴛấɴ đáɴʜ đậᴘ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴛừ ᴋʜɪ ở ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đếɴ ʟúᴄ ᴠề ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ. ᴛɪêɴ ᴄùɴɢ Đạᴛ đáɴʜ ᴛ, ᴋʜɪ ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ, ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴅùɴɢ ɢậʏ.

“ᴄó ᴍộᴛ ʟầɴ, ᴇᴍ ʙị ᴛɪêɴ ʙảᴏ Đạᴛ đổ ɴướᴄ ʀᴀ sàɴ ɴʜà, ʙắᴛ ᴇᴍ đứɴɢ ᴠàᴏ ᴠũɴɢ ɴướᴄ ʀồɪ ʟấʏ ʙìɴʜ ắᴄ ǫᴜʏ ᴅùɴɢ để xɪệᴄ ᴄá ᴄʜíᴄʜ ᴠàᴏ ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴇᴍ ʙị đɪệɴ ɢɪậᴛ ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ. ᴋʜôɴɢ ᴅừɴɢ ʟạɪ ở đó, ᴛɪêɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʙắᴛ ᴇᴍ ʟộᴛ ǫᴜầɴ áᴏ ᴛʀêɴ ɴɢườɪ ʀồɪ ɴɢồɪ xᴜốɴɢ ᴠũɴɢ ɴướᴄ để ᴛɪêɴ ᴅùɴɢ đɪệɴ ᴄʜíᴄʜ. ᴍặᴄ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ᴋʜóᴄ ʟóᴄ ᴠᴀɴ xɪɴ ɴʜưɴɢ ᴛɪêɴ ᴋʜôɴɢ ᴅừɴɢ ʟạɪ ᴍà ʙắᴛ ᴇᴍ ʟêɴ ᴛầɴɢ ʜᴀɪ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ, ɴɢồɪ ᴠàᴏ ᴋʜᴜɴɢ sắᴛ. sᴀᴜ đó, ᴛɪêɴ ᴅùɴɢ đɪệɴ ʙìɴʜ ắᴄ ǫᴜɪ ᴄʜíɴʜ ᴠàᴏ ᴋʜᴜɴɢ sắᴛ ᴋʜɪếɴ ᴇᴍ ʙị đɪệɴ ɢɪậᴛ ɴãʏ ᴠăɴɢ ʀᴀ ᴄả ᴍéᴛ. ʟầɴ ᴛʀᴀ ᴛấɴ đó ᴋéᴏ ᴅàɪ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟺 ᴛɪếɴɢ đồɴɢ ʜồ đếɴ ᴋʜɪ ᴇᴍ ᴋɪệᴛ sứᴄ, ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ᴋʜắᴘ ɴɢườɪ ᴛʜì ɴʜóᴍ ᴛɪêɴ, Đạᴛ ᴍớɪ ᴅừɴɢ ʟạɪ”, ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛ ᴋể.

ᴛʜᴇᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴍỗɪ ᴋʜɪ ᴛʀᴀ ᴛʀấɴ đáɴʜ đậᴘ, ᴛɪêɴ ʙắᴛ ᴄáᴄ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴋʜáᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʟạɪ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴄảɴʜ ᴛʀᴀ ᴛấɴ ɴʜằᴍ ʀăɴ đᴇ, ᴘʜảɪ ᴋʜɪếᴘ sợ ᴠà ɴɢʜᴇ ʟờɪ ᴄʜúɴɢ. ᴠɪệᴄ ᴛʀᴀ ᴛấɴ, đáɴʜ đậᴘ ᴅã ᴍᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ “độɴɢ ǫᴜỷ” đã ʟàᴍ ᴄʜᴏ ɴʜɪềᴜ ᴛʜɪếᴜ ɴữ ʙị sᴜʏ sụᴘ ᴠề ᴛʜể xáᴄ ᴠà ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛàɴ áᴄ, ᴅã ᴍᴀɴ, ɢâʏ ᴘʜẩɴ ɴộ ᴛʀᴏɴɢ xã ʜộɪ, ᴛɪêɴ ᴄùɴɢ đồɴɢ ʙọɴ ʙỏ ᴛʀốɴ ᴋʜỏɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ đã ʀᴀ ʟệɴʜ ᴛʀᴜʏ ɴã đặᴄ ʙɪệᴛ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛɪêɴ ᴠề ᴛộɪ “ɢɪếᴛ ɴɢườɪ” ᴠà “ʟàᴍ ɴʜụᴄ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ”.

ʙɪếᴛ ʙị ᴛʀᴜʏ ɴã, ᴛɪêɴ đã ʟẩɴ ᴛʀốɴ ᴠà ẩɴ ɴúᴘ ᴛạɪ ɴʜɪềᴜ ɴơɪ, ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʟẩɴ ᴛʀốɴ đốɪ ᴛượɴɢ ʟᴜôɴ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜɴɢ ᴋʜí ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ʙêɴ ᴍìɴʜ ᴠà sẵɴ sàɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛʀả ᴋʜɪ ʙị ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ.

ǫᴜᴀ ɴʜɪềᴜ ᴛʜáɴɢ ᴋɪêɴ ᴛʀì xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ, áᴘ ᴅụɴɢ đồɴɢ ʙộ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ, ʟầɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ᴅấᴜ ᴠếᴛ ʟẩɴ ᴛʀốɴ ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ ᴠà ᴠớɪ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴋɪêɴ ǫᴜʏếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛấɴ ᴄôɴɢ, ᴛʀấɴ áᴘ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ,… đầᴜ ᴛʜáɴɢ 𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟺 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã Đôɴɢ ᴛʜạɴʜ ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʜóᴄ ᴍôɴ, ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ áᴘ sáᴛ, ʙắᴛ ɢɪữ đốɪ ᴛượɴɢ ᴋʜɪ ʏ đᴀɴɢ ʟẩɴ ᴛʀốɴ ᴛạɪ ᴍộᴛ ɴʜà xưởɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ xã Đôɴɢ ᴛʜạɴʜ. ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đã ᴛʜᴜ ɢɪữ đượᴄ ᴍộᴛ số ʜᴜɴɢ ᴋʜí ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴍà đốɪ ᴛượɴɢ ʟᴜôɴ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴍìɴʜ.

ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ʜᴏàɴɢ ɢɪᴀ.

ᴍộᴛ số ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ đượᴄ ɢɪảɪ ᴄứᴜ.

ʜɪệɴ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ đã ᴅɪ ʟý đốɪ ᴛượɴɢ ᴛɪêɴ ᴠề ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ, ᴛạᴍ ɢɪữ ʜìɴʜ sự ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ʀɪêɴɢ đồɴɢ ʙọɴ ᴄủᴀ ᴛɪêɴ – đốɪ ᴛượɴɢ ᴘʜạᴍ ᴄôɴɢ Đạᴛ, ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟺, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴛư ɴɢʜĩᴀ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠậɴ độɴɢ ʀᴀ đầᴜ ᴛʜú.